RAF Wattisham Phantom Shoot - Simon Johnson Photography